Tellius is een onderdeel van de Achmea Groep. Binnen de Achmea Groep is Achmea B.V. de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.

Voor welke doeleinden worden gegevens verwerkt?

Bij de aanvraag of wijziging van een verzekering/een financiële dienst vragen wij je om persoonsgegevens. Voor zover toegestaan kunnen die ook verkregen worden door middel van digitaal onderzoek. Deze gegevens gebruiken wij binnen de Achmea Groep, voor het aangaan en uitvoeren van jouw overeenkomst, het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, om je te informeren over relevante producten en/of diensten, voor activiteitengericht op vergroting van het klantenbestand, voor het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de financiële sector, onze organisatie, medewerkers en cliënten, voor statistische analyse en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Bij het verwerken van gegevens kunnen bewerkers worden ingeschakeld.

Stel je geen prijs op informatie over producten en/of diensten, of wil jij je toestemming voor het gebruik van je e-mailadres intrekken? Meldt dit dan schriftelijk bij Tellius Hypotheken, Postbus 59098, 1040 KB Amsterdam. Je kunt ook een e-mail sturen aan hypotheken@tellius.nl.

Ons privacybeleid

Binnen de Achmea Groep, verwerken wij jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens, de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Zorgverzekeraars. In deze gedragscodes zijn de regels van de Wet bescherming persoonsgegevens specifiek uitgewerkt voor banken, verzekeraars en zorgverzekeraars. (De Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen is te downloaden van de site van het Verbond van Verzekeraars: www.verbondvanverzekeraars.nl. De Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Zorgverzekeraars is te downloaden van de site van Zorgverzekeraars Nederland: www.zn.nl).

Wij hebben onze verwerkingen van persoonsgegevens gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). Deze meldingen zijn opgenomen in het openbaar register op de website van het CBP: www.cbpweb.nl . De meldingen staan vermeld onder openbare registers/ register meldingen /zoeken/ naam = Achmea.

Verwerking bijzondere gegevens

Soms hebben wij vanuit de aard van de dienstverlening bijzondere gegevens van jou nodig. Het gaat dan bijvoorbeeld om gegevens over de gezondheid bij de aanvraag van sommige financiële diensten, zoals een levensverzekering. Als wij daarnaast gegevens van een arts nodig hebben, dan vragen wij altijd eerst jouw toestemming. Wij moeten dan aan jou aangeven waarom wij deze informatie nodig hebben en welke gegevens het betreft. Een ander voorbeeld gaat over strafrechtelijke gegevens. Bij sommige overeenkomsten kunnen wij vragen naar het eventuele strafrechtelijke verleden van een klant. Wij vragen alleen naar strafrechtelijke gegevens over de afgelopen 8 jaar voorafgaand aan de aanvraag van een financiële dienst.

Raadpleging databank Stichting CIS

In verband met een verantwoord acceptatie-, risico- en fraudebeleid kunnen wij als Achmea Groep jouw gegevens raadplegen en vastleggen in het Centraal Informatiesysteem van de in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen (CIS). Doelstelling van de verwerking van persoonsgegevens bij Stichting CIS is voor verzekeraars en gevolmachtigd agenten risico's te beheersen en fraude tegen te gaan. Zie voor meer informatie www.stichtingcis.nl. Hier vind je ook het privacyreglement van de Stichting CIS.

Ook bij het afhandelen van schades (zowel wanneer gebruik gemaakt wordt van fysieke formulieren als bij afhandeling on line) moet vermeld worden dat gegevens kunnen worden verwerkt in het Centraal Informatiesysteem van de Stichting CIS. Onder meer om de betrouwbaarheid van claims te kunnen beoordelen en fraude tegen te gaan.

Inzien van jouw gegevens

Wij houden jouw gegevens graag actueel. Wil je weten of alle gegevens die wij van jou hebben ook juist zijn, dan kun je daar navraag naar doen. Wij zullen je dan binnen vier weken een overzicht van jouw gegevens leveren. Je kunt bij ons navraag doen door schriftelijk contact op te nemen met Tellius Hypotheken, Postbus 59098, 1040 KB Amsterdam. Je kunt ook een e-mail sturen aan hypotheken@tellius.nl.

Indien er onjuistheden zijn in de geregistreerde gegevens, kun je ons vragen om deze te corrigeren of te verwijderen.

Het gebruik van deze site

Wij hebben passende maatregelen genomen om jouw bezoek aan en het gebruik van onze site te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Alle personen die van de gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

Wij maken gebruik van cookies voor het meten van het bezoek op onze website. Hoe wij omgaan met cookies kunt u lezen in ons cookiestatement elders op deze site.

Nieuwe ontwikkelingen

De tekst van dit privacystatement kan door ons worden aangepast gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van onze bedrijfsactiviteiten. Het verdient daarom aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen als je onze site bezoekt.

Vragen

Als je vragen hebt over het privacy statement kun jij je richten tot: Achmea B.V., Group Compliance, Postbus 866, 3700AW Zeist of privacymanager@achmea.nl